چاپ این صفحه

تعدیل مثبت در گزارش 9 ماهه توليد مواد اوليه داروپخش

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت توليد مواد اوليه داروپخش طی نامه شماره مورخ 1392/10/18 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 120,000 میلیون ریال مبلغ 2,700 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است

شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ هاي 30/11/90 ، 18/12/90(حسابرسي شده) و 28/04/91 مبلغ 594ر1 ريال ، در تاريخ هاي 30/07/91 و 21/08/91 (حسابرسي شده) مبلغ 184ر2 ريال و در تاريخ 30/10/91 مبلغ 480ر2 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 965ر2 ريال محقق گرديد

بر اساس اطلاعات ارسالي شرکت، هيئت‌مديره درنظر دارد مبلغ 620 ريال به ازاي هر سهم را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي سال 1392 پيشنهاد نمايد

تغيير در پيش بيني ها عمدتا ناشي از تغيير پيش بيني درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها به تبع افزايش درآمد شرکتهاي سرمايه پذير و کاهش پيش بيني هزينه هاي مالي با توجه به هزينه هاي مالي محقق شده 9 ماهه مي باشد .

دتماد

1011 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در کدال
کد خبر: 7683
واحد نشر و خبر

از آخرین واحد نشر و خبر