چاپ این صفحه

نگاه فنی به ملی سرب و روی

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط مي‌باشد. متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است.

 


براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم مؤثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل ، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌گردد كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدأ رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.

به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15%، بتای آن 0/5 و بازده بورس 20% باشد، 10%= 0.5×20% از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5% بوده است یعنی به طور متوسط، 5% از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10% از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.
در اين مدل از داده هاي تاريخي جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.مطابق محاسبات اين مدل، در طول 3 سال گذشته، ميانگين بازده ساليانه ملی سرب و روی 122%، بتای آن 29/2 و ميانگين بازده سالیانه بورس در این مدت 27% بوده است. بنابراین حدود 62% (كه از ضرب 27% و 29/2 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 60% بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 60% از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 62% از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.

www.savbroker.com

3764 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در سیگنال هفتگی
کد خبر: 93
واحد نشر و خبر

از آخرین واحد نشر و خبر